Dzień ziemi w szkole

SAM_3052

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, w tym roku pod hasłem „Zmieniaj nawyki – nie klimat”.

Z tej okazji na sali gimnastycznej uczniowie wysłuchali prelekcji o następstwach zmiany klimatu na Ziemi i naszych zachowaniach, które mogą zahamować te niekorzystne zmiany. Następnie pan Romuald Burczyk reprezentujący Zielony Punkt.co – Business Communication Group Sp. Z o.o. przedstawił prezentację multimedialną promującą selektywną zbiórkę odpadów w gminach Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Na koniec rozstrzygnięto konkursy plastyczne. Najlepszy plakat    pod hasłem „Zmieniaj nawyki – nie klimat” wykonał Paweł Anduła z klasy 1o. Natomiast  najładniejsze Świąteczne Kartki dla Ziemi przygotowały: Marta Bochenek z klasy 3a, Aneta Łęcka z klasy 2i, Daria Hadzicka z klasy 3u  a także prace zespołowe klasy 1i oraz 3i. Pani dyrektor U. Mrall wręczyła wyróżnionym nagrody. Na korytarzu szkolnym była też przygotowana okolicznościowa gazetka ścienna i wystawa najlepszych prac plastycznych. Dziewczęta z klasy 2a: Karolina Nitka i Kasia Nowak roznosiły uczniom zakładki o zasadach selektywnej zbiórki odpadów z przesłaniem, że segregacja nie jest trudna- wystarczy tylko chcieć.

Organizatorzy: p. Alina Strzelecka, p. Irena Wasik

TECHNIK TECHNOLIGII ŻYWNOŚCI

CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYŁ?
W procesie kształcenia zawodowego zaznajamiając się z następującymi przedmiotami: technologia żywności, towaroznawstwo żywności, mikrobiologia żywności, analiza żywności, maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego, działalność przedsiębiorstwa spożywczego zdobędziesz wiedzę dotyczącą:
– przebiegu procesu produkcji wyrobów spożywczych
– współczesnych metod przetwarzania żywności
– określania wartości odżywczej żywności
– przepisów prawa żywnościowego
– roli drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym
– przygotowanie próbek żywności do przechowywania i badań laboratoryjnych
– sensorycznej oceny żywności
– podstawowych badań laboratoryjnych surowców i produktów spożywczych.

W trakcie nauki przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w dwóch etapach:

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich,
lub
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych,
oraz
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Uzyskanie pozytywnego wyniku z tych dwóch kwalifikacji pozwoli Ci na uzyskanie tytułu technika w zawodzie technik technologii żywności.

CO BĘDZIESZ UMIAŁ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY?
– samodzielnie organizować stanowisko pracy
– posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną
– dobierać surowce, dodatki i opakowania do wyrobu produktów spożywczych
– dobierać narzędzia i maszyny do określonej produkcji
– wykonać badania laboratoryjne w celu oceny jakościowej wyrobów spożywczych
– komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje
– organizować działalność własnej, małej firmy.

GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAĆ?

Technologia żywności obejmuje szeroki zakres kształcenia. Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę:

We wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz firmach pokrewnych. Praca może odbywać się w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz zakładach rzemieślniczych na różnych stanowiskach.

  • technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia, doskonali istniejące wyroby
  • kierownika średniego( zmiany, wydziału, linii)
  • kierownika niższego szczebla( mistrz, brygadzista), który kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy, przygotowuje rozliczenia, zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn
  • laboranta, który bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oaz każdą partię gotowego wyrobu

Absolwent może być zatrudniony w zakładach gastronomicznych i placówkach żywienia zbiorowego, może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Zdobyte kwalifikacje mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka czy towaroznawstwo.