Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zawód:   Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
prac porządkowych w części noclegowej hotelu;
prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego;
prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem surowców, sporządzaniem   potraw i napojów;
prac związanych z działalnością pralni hotelowej;
prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych;
prac pomocniczych związanych z pielęgnacją  roślin ozdobnych,
prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie    hotelowych  terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych

Uczniowie na koniec klasy trzeciej zdają egzamin zawodowy  zgodny  z kwalifikacją T.1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi  hotelarskie   i  uzyskują tytuł  pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  może być zatrudniony w :
pensjonatach;
motelach
domach wycieczkowych;
schroniskach;
schroniskach młodzieżowych;
innych obiektach świadczących usługi noclegowe.