Uwaga ! Uwaga !

Rodzice i Absolwenci klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych. W trosce o pomyślny przebieg rekrutacji do szkoły z uwagi na trudności z terminowym przeprowadzeniem wymaganych badań lekarskich oraz zaplanowanym na 25 lipca terminem podania przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły, kandydatom, którzy mają wyznaczony/przewidziany termin ww. badań lekarskich po 24 lipca br.i nie mogli w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji przedstawić wymaganego zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych odpowiednio do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydłuża się czas i po uzyskaniu dokumentu zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć go do szkoły, nie później jednak niż do 29 sierpnia 2019 r. !!!