Kwalifikacyjne kursy zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Zmieniający się rynek pracy wymaga zarówno wysokich kwalifikacji od pracownika, ale także szybkiej jego reakcji na zmieniające się wymagania. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy powstała w naszym kraju nowa forma kształcenia zawodowego – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie tej kwalifikacji.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć osoby dorosłe, które ukończyły studia wyższe, szkołę średnią, zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 lat, a w wyjątkowych sytuacjach osoby, które ukończyły gimnazjum (15-16 lat) i mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną.  

Naszą ofertę kierujemy do osób, które chciałyby:

podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,

zdobyć nowy zawód,

przygotować się do zmiany pracy,

uzupełnić swoje wykształcenie.

W nowym systemie kształcenia zawodowego, podzielono zawody na tzw . kwalifikacje, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy i umiejętności. Są zawody, w których występuje jedna kwalifikacja np. kucharz. Są również takie, w których wyodrębniono dwie kwalifikacje np. technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest kursem w zakresie jednej kwalifikacji.

Będzie prowadzony zgodnie z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej kształcenia w zawodach.

Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację zawodową przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Słuchacz uzyskuje tytuł zawodowy lub tytuł technika, gdy zda egzaminy ze wszystkich kwalifikacji przypisanych do zawodu. Wymagane jest także posiadanie wykształcenia ogólnego na poziomie kształcenia zawodowego w przypadku kwalifikacji do zawodu i wykształcenia średniego dla technika.

Dodatkowe informacje pobierz.

Podanie pobierz.