Pedagog

Marzena Raźniewska-Nalepa

 
„Istnieje dwojaka szczodrobliwość; jedna spieszy z pomocą materialną; druga polega na oddawaniu osobistych usług i często jest o wiele szlachetniejsza i znacznie hojniej świadczona”
ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

ZADANIA   PEDAGOGA  SZKOLNEGO

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Zadania pedagoga szkolnego:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Godziny pracy pedagoga: Kontakt z pedagogiem:
poniedziałek: 9.00 – 13.00 Marzena Raźniewska-Nalepa
wtorek: 10.30 – 15.30 tel.(67)210-93-55
środa: 9.00 – 14.00 tel./fax (67)212-34-01
czwartek: 9.00 – 13.00 e-mail: m.razniewska-nalepa@zsg.pila.pl
piątek: 9.00 – 13.00

Środki psychoaktywne zobacz

Uzależnienia behawioralne zobacz

Instytucje pomocowe zobacz.

Stres pod kontrolą zobacz.

Broszura – Bezpieczne Walentynki