Warning: Undefined variable $ub in /home/zsgovheuhg/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/zsgovheuhg/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

KOMUNIKATY
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

LIDIA POZNAŃSKA 

JULIA SIENIAWSKA

ZUZANNA ZOZULA

 

Opiekunowie:

p. Joanna Stadnik

p. Maria Gutowska

Samorząd Uczniowski.

1.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 1. Organy Samorządu wybierane są przez uczniów w drodze wyborów demokratycznych

 2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów

 3. Proponuje określonych nauczycieli na opiekunów samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.

 4. Ma prawo udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

 5. Samorząd współpracuje z dyrekcją szkoły w organizacji imprez szkolnych oraz włącza się w codzienne życie szkoły.

 6. Samorządy klasowe organizują pracę w klasie i są pomocą dla wychowawcy w rozwiązywaniu problemów klasy: organizują pomoc koleżeńską, wycieczki, wskazują osoby w trudnej sytuacji materialnej, reprezentują klasę w Samorządzie Szkolnym .

 7. Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny swoich osiągnięć,

  3. w porozumieniu z dyrektorem szkoły oraz opiekunami ma prawo do organizowania działalności sportowej, oświatowej, rozrywkowej zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami lokalowymi szkoły,

  4. opiniowanie propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, wynikających z organizacji pracy szkoły,

  5. opiniuje wniosek wychowawcy o skreślenie ucznia z listy uczniów.

Skip to content