KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych

z siedzibą: 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 73;

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Pani Monika Rój

Dane kontaktowe: 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 73, tel. 672123401,

email: sekretariat@zsg.pila.pl

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych jest Pani Krystyna Górzna,

email: paragrafodadoz@wp.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie:

❖ w celu procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia (podstawa z art. 6 ust.1 lit.a,b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL 119, s/1)- dalej RODO

❖ w celach archiwalnych (dowodowych) i będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO);

❖ w celu monitorowania obiektu (ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych);

Okres przechowywania danych osobowych:

❖ dane osobowe wynikające z realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy kształcenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

❖ dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, innym podmiotom publicznym podczas realizacji wydarzeń kulturalnych, z którymi współpracujemy. Do danych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej:

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator danych
Dyrektor szkoły
                                                                                                                    Monika Rój

 

Załączniki:

Skip to content