Warning: Undefined variable $ub in /home/zsgovheuhg/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /home/zsgovheuhg/www/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

W przypadku odbywania zajęć w ramach praktyki zawodowej u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

Podstawy prawne praktyk

Po kliknięciu w dowolny przycisk plik zostanie otwarty w nowej karcie

Kiedy następuje niezaliczenie praktyki zawodowej…

Niezaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

  • niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki
  • nieobecności nieusprawiedliwionej ( już w wymiarze 1 dnia)
  • nieodpracowania opuszczonych zajęć powyżej 3 dni
  • samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki
  • braku wymaganej dokumentacji praktyki
  • złamania dyscypliny
  • niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy
  • uzyskania negatywnej oceny
  • niedostarczenie do nauczyciela karty przebiegu praktyki zawodowej


Niezaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

Skip to content