STYPENDIUM SOCJALNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA !


Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.Warunki otrzymywania stypendium


1. Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu wniosku o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Stypendium jest przyznawane corocznie.
3. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.
4. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2) zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
3) w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen 4,21 i powyżej
5) Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył. 650,00 zł netto.
Proszę o zapoznanie z regulaminem.
W załączeniu link do strony
https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nau…
Osoby spełniające te warunki, proszę o zgłoszenie się w trybie pilnym do pedagoga szkolnego.
Dostarczenie kompletnych i zweryfikowanych wniosków do dnia 22.09.2020r.