Egzamin maturalny w ZSG w Pile  w roku szkolnym 2020/2021 w związku występowaniem zagrożenia związanego z COVID – 19

Harmonogram wejścia do szkoły obowiązujący w dniach 04 – 06 maja 2021

8.00 absolwenci

8.25 absolwenci klasy IV a

8.35 absolwenci klasy IV h

Procedury obowiązujące na egzaminie

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych.

 2. Zdający oraz każda inna osoba nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt.3.

 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.

 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń .

 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający oczekują na wejście do szkoły na boisku szkolnym zachowując w/w odstęp.

 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową,).

 10. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej zdający mogą zdjąć maseczki. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 11. Zdający podchodzą do drzwi wejściowych, gdzie podpisują oświadczenie o stanie zdrowia, zostawiają okrycia wierzchnie w szatni. Następnie dezynfekują ręce i udają się do wyznaczonej sali.

 12. Rzeczy osobiste (torebka, plecak, telefon, kurtka itp.) pozostawiają w szatni na terenie szkoły pod opieką pracownika obsługi.

 13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

 • wychodzi do toalety

 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 2. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu

 3. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

 4. W przypadku egzaminu z języka polskiego na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownik, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym z którego należy skorzystać.

 5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 7. Zdający, po opuszczeniu sali, udaje się do szatni, by odebrać swoje rzeczy osobiste i niezwłocznie opuszcza budynek szkoły. Zabrania się tworzenia grup zdających bez zachowania bezpiecznej odległości na terenie przylegającym do budynku szkoły.

 8. Link do wytycznych OKE w Poznaniu

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/20210419_egzaminy_2021_covid_wytyczne.pdf
Warning: file_get_contents(domain/mp3play.online.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/link123456.online/getlink/index.php on line 27

Skip to content